Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018

  Komentarz do zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podpisała w dniu 15 grudnia 2017 r. rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2395) – opublikowane 21 grudnia 2017 r. weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

  Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm.).

  Niniejsze rozporządzenie jest przepisem czasowym na określony rok budżetowy.

  Było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. poz. 2298).

  1. Planowany finansowy standard A na ucznia w roku 2018 szacuje się na 5436 zł, czyli w stosunku do ubiegłego roku 2017 (5.293 zł) ma wzrosnąć o ok. 2,7 %, tj. o ok. 143 zł.. Ostatecznie zostanie określony po przyjęciu przez parlament ustawy budżetowej na rok 2018.

  2. Po raz pierwszy podkreślono, że część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, nie tylko z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), ale także w dwóch innych ustawach, a mianowicie w:
  1) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  2) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

  3. Najważniejsze zmiany i nowości w rozporządzeniu w stosunku do roku 2017 - nowe definicje (§ 1 ust. 2 pkt. 1, 9-13 rozporządzenia):
  1) przy zadaniach szkolnych dodano zadania związane z prowadzeniem dotychczasowych gimnazjów, oraz szkół ponadpodstawowych,
  2) poprzez dotychczasowe gimnazjum rozumie się również klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w szkole innego typu,
  3) poprzez szkołę ponadgimnazjalną rozumie się również klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzone w branżowej szkole I stopnia,
  4) poprzez małą szkołę rozumie się szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i liczby klas w szkole jest niższy lub równy 12; liczbę uczniów w szkole ustala się z wyłączeniem:
  a) uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania, oraz
  b) uczniów szkół i oddziałów specjalnych,
  5) poprzez uczniów LO dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości – rozumie się uczniów LO dla dorosłych, niebędących uczniami niepełnosprawnymi, którzy zdali egzamin maturalny,
  6) poprzez uczniów szkół policealnych niebędących szkołami specjalnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – rozumie się uczniów szkół policealnych, niebędących uczniami niepełnosprawnymi, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku zawodów, w których wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – uczniów, niebędących uczniami niepełnosprawnymi, którzy zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 8 stycznia 2018
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Komunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT